W ramach współpracy z WRFSNT NOT

Od roku 2016 w ramach współpracy z WRFSNT NOT we Wrocławiu nawiązaliśmy współpracę z Gminami z terenu powiatu ząbkowickiego, podlegającymi kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) we Wrocławiu Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej, która przeprowadza kontrole gospodarki finansowej i zamówień publicznych: jednostek samorządu terytorialnego gmin, powiatów i województwa samorządowego, związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, związków i stowarzyszeń powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych, innych…