Industri Kruszywa Spółka z o.o.

industri_kruszywaZajmuje się specjalistyczną działalnością usługową w obszarze nieruchomości komercyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny przedsiębiorstw i doradztwa z tego zakresu. Specjalizujemy się głównie w wycenach obiektów produkcyjnych oraz  wycenach obiektów nietypowych takich jak np. instalacje kanalizacyjne i wodociągowe w  dużych aglomeracjach miejskich, hałdy poprodukcyjne i odpadowe, nartostrady w granicach parków i obszarów chronionych, złoża antropogeniczne, czy też oszacowanie kosztów ustanowienia obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych GZPW w Polsce.

Na przestrzeni ostatnich lat udało się zgromadzić zespół rzeczoznawców-praktyków oraz analityków finansowych, których dotychczasowe doświadczenie zawodowe, zdobyte m.in. w korporacjach międzynarodowych, instytucjach finansowych czy renomowanych firmach audytorskich z tzw. wielkiej piątki,  pozwala na profesjonalne i szybkie zrealizowanie wycen z niemalże każdej dziedziny gospodarczej. Zespół Rzeczoznawców podejmuje się  nie tylko standardowych wycen przedsiębiorstw, ale także sporządza opinie i opracowania dotyczące zagadnień ekonomicznych i środowiskowych, mających znaczenie dla opłacalności podejmowanej lub już zrealizowanej inwestycji, w szczególności związanych z uwarunkowaniami lokalizacyjnymi, transportowymi, prawnymi i sozologicznymi projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

industri_nieruchomosciNasze usługi obejmują wyceny nie tylko nieruchomości czy przedsiębiorstw, ale także oszacowania wartości udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, akcji – w spółkach akcyjnych, aktywów, wartości  niematerialnych i prawnych (w tym tzw. goodwillu), wartości maszyn i urządzeń oraz innych obiektów ruchomych i nieruchomych. Przy wycenie dużych, nietypowych obiektów współpracujemy z uznanymi firmami consultingowymi i audytorskimi, mi.n z EY, KPMG, DTZ, CBRE (obecnie Cushman&Wakefield) i innymi.

Głównym obszarem naszej działalności są jednak przedsiębiorstwa małe i średnie,  wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność czy to aktualizacji wartości aktywów czy wyceny całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZCP.

Na wszystkich etapach szacowania wartości służymy Państwu naszym doświadczeniem i pomocą, także w zagadnieniach formalno-prawnych, nierzadko istotnych w sprawach spornych z organami administracji państwowej. Współpracujemy ze specjalistami z wielu dziedzin, skupionymi w Naczelnej Organizacji Technicznej NOT we Wrocławiu, biegłymi rewidentami i kancelariami prawnymi, specjalizującymi się w sprawach gospodarczych. Wśród nas są także biegli sądowi, których praktyczne doświadczenie jest bezcenne w sprawach wymagających skutecznej argumentacji i obrony przyjętych założeń.

Podejmując decyzję o wyborze wykonawcy, możecie być Państwo pewni, że zleconą pracę wykonamy w sposób profesjonalny, skuteczny i zgodny  z zasadami etyki zawodowej, jako, że podstawowym standardem naszej pracy jest zasada zachowania tajemnicy zawodowej, niezbędna przy wycenie przedsiębiorstw, których udostępniane dane rynkowe muszą być chronione w sposób szczególny.
Chętnie udzielimy Państwu wszelkich informacji podczas bezpośredniego spotkania lub poprzez kanały społecznościowe.

Zapraszamy do współpracy.

Zespół Industri Kruszywa Sp. z o.o.

Nasz zespół

pawel_pietkiewiczZałożyciel firmy, inżynier górnictwa odkrywkowego, rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami państwowymi w zakresie wyceny nieruchomości, nr uprawnień 2738, taksator złóż kopalin nr uprawnień TZK 017, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga z zakresu wyceny złóż, kopalń, górnictwa i geologii,  członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin POLVAL w Krakowie, współpracownik wielu międzynarodowych koncernów branży drogowej (Lafarge, NCC, Walter-Heilit, Skanska, Strabag, Mota-Engil i innych). Specjalista w zakresie produkcji i dostaw kruszyw łamanych na potrzeby realizacji znaczących projektów drogowych (m.in. budowy autostrady A2, A4)  oraz projektów infrastrukturalnych. Doradca w procesach nabywania nieruchomości przez cudzoziemców oraz procesach przekształceń kapitałowych (w tym prywatyzacyjnych), autor bądź współautor memorandów informacyjnych, analiz opłacalności inwestycji kapitałowych i opracowań „due dilligence” nabywanych spółek. Bardzo dobra znajomość polskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego, standardów wyceny TEGOVA,  controllingu finansowego i operacyjnego branży drogowej i górnictwa odkrywkowego. Autor wielu wycen majątkowych zrealizowanych z wykorzystaniem zaawansowanych metod wyceny. Ponad 15 lat doświadczenia na strategicznych stanowiskach menedżerskich w korporacjach międzynarodowych. Autor lub współautor ponad stu wycen nieruchomości,  w tym 59 wycen złóż kopalin lub nieruchomości ze złożami kopalin, 2 „due dilligence” firm górniczych, 8 studiów wykonalności projektów górniczych, 6 opinii sądowych, oraz 47 innych opracowań związanych z określeniem wartości złóż. Od 2014 uczestniczy w szkoleniu  organizowanym przez  CCIM Institute,  Chicago, Illinois  60611, USA, ukończył  aktualnie kursy: CI-101, CI-102 i CI-103.

Były konsultant w firmie  doradczej Arthur Andersen w dziale Audytu i Doradztwa Inwestycyjnego, od 1997 jako kierownik projektów (senior), od 2000 roku jako manager, specjalista z zakresu stosowania instrumentów finansowych,  organizacji czasu pracy zasobów ludzkich,  zarządzania ryzykiem w firmach produkcyjnych oraz zarządzania ryzykiem w firmach związanych z technologiami IT. Brał udział w prywatyzacji m.in. Banku Zachodniego, KGHM, sporządzał wyceny dla polskich firm uczestniczących w procesach prywatyzacyjnych. W latach 2000-2008 dyrektor finansowy jednej z większych firm na rynku budownictwa drogowego i ogólnego, szwedzkiej firmy NCC. Obecnie pracuje jako specjalista ds. restrukturyzacji firm i spółek różnych branż,  wyceną przedsiębiorstw oraz konsultingiem biznesowym i gospodarczym.

bozenaPonad 20 letnie doświadczenie w księgowości i finansach. Doświadczenie w tworzeniu i kontroli budżetów i forecastów w firmie produkcyjnej z branży górniczej i produkcyjnej/Raportowanie zarządcze oraz statutowe/Wdrażanie mechanizmów kontroli wewnętrznej/Przygotowywanie prognoz krótko i długoterminowych/Analiza zyskowności produktów/Rozliczanie produkcji /Kontrola i rozliczanie wydatków inwestycyjnych /Udział we wdrażaniu nowych rozwiązań IT /Przygotowywanie analiz wspierających Zarząd w podejmowaniu decyzji strategicznych.

dsc00237Rzeczoznawca majątkowy, absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu o specjalizacji Wycena Nieruchomości. Posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6867 nadane przez Ministra Infrastruktury. Specjalizuje się w wycenie nieruchomości górniczych, w tym głównie kopalń odkrywkowych oraz nieruchomości przemysłowych. Posiada także doświadczenie praktyczne pracy kopalń kamienia bocznego i zakładów kamieniarskich.

Rzeczoznawca majątkowy, posiadająca uprawnienia zawodowe nr 5874 od maja 2014 r., członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. Ukończył szkolenie pt. „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności” i posiada kwalifikacje do wyceny na potrzeby banków, potwierdzone stosownym certyfikatem. Posiada doświadczenie we współpracy m.in. z bankami: mBank i mBank Hipoteczny, PKO BP i PKO Bank Hipoteczny, BZ WBK, ING Bank Śląski, GETIN Bank, EUROBANK, BPH, Credit Agricole i innymi. Specjalizuje się w wycenie oraz doradztwie w zakresie nieruchomości mieszkaniowych (grunty budowlane, domy i lokale), a także wycenie nieruchomości komercyjnych (produkcyjno-magazynowych, biurowych, usługowo-handlowych, inwestycji deweloperskich, lokali użytkowych).