Szkolenia

Firma Industri Polska prowadzi też cykle szkoleniowe dla Rzeczoznawców majątkowych, kandydatów na Rzeczoznawców oraz osób związanych z branżą przemysłu ciężkiego, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinach związanych z szeroko pojętym budownictwem przemysłowym, drogownictwem i górnictwem.

Poruszane podczas szkoleń otwartych zagadnienia dotyczą m.in.:

 • problemów finansowo-księgowych związanych z interpretacją wyników finansowych spółek będących przedmiotem wyceny,
 • prawidłowości oszacowania trendów zaistniałych w firmach objętych przedmiotem wyceny,
 • poprawnego określenia przepływów finansowych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej podmiotów objętych wyceną przy zastosowaniu metody DCF,
 • interpretacji wskaźników finansowych, istotnych przy wycenie metodami księgowymi,
 • alternatywnych do powszechnie stosowanych metod wyceny (porównawczej i dochodowej) metod wyceny nieruchomości nad złożami kopalin – metoda opcji realnych, metoda Monte Carlo i innych,
 • zasad wyceny nieruchomości nad złożami kopalin z wykorzystaniem popularnej metody porównawczej, bazującej na podstawowych kryteriach podobieństwa nieruchomości takich jak rodzaj kopaliny, zasobność i budowa geologiczna oraz podbudowanej kryteriami jakościowymi, transportowymi, lokalizacyjnymi, środowiskowymi i innymi,
 • poprawnego określenia podstawowych założeń do wycen podejściem dochodowym,
  w szczególności w zakresie określenia struktury przychodów i kosztów dla danego przedsięwzięcia górniczego,
 • umiejętności prawidłowego zdefiniowania użyteczności i przydatności danej kopalin do określonych celów gospodarczych,
 • interpretacji podstawowych wskaźników i wyników laboratoryjnych dotyczących kruszyw stosowanych w budownictwie drogowym i kubaturowym.

Oprócz wymienionych obok szkoleń specjalistycznych Spółka prowadzi też szereg szkoleń zamkniętych związanych z zagadnieniami ściśle związanymi ze specyfiką działalności odkrywkowych przedsiębiorstw górniczych, wśród których można wymienić zagadnienia związane z:

 • controllingiem i optymalizacją kosztów w przedsiębiorstwie górniczym,
 • gospodarką odpadami,
 • przepisów BHP,
 • optymalizacji czasu pracy (fotografia dnia pracy, analiza wydajność układu technologicznego i inne).

Szkolenia te są skierowane głównie do kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla oraz osób dozoru ruchu zakładu górniczego.