Wyceny nieruchomości

Wyceny nieruchomości i nieruchomości nietypowych – Industri Wrocław

Cele wyceny nieruchomości

Cele szacowania nieruchomości wynikają z potrzeb gospodarczych, rozwoju rynku i unormowań prawnych. Wykonujemy wyceny do wszystkich celów, a w szczególności:

 • zakupu i sprzedaży nieruchomości, zamiany, negocjacji cenowych,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • zniesienia współwłasności, podziału majątku,
 • postępowań spadkowych,
 • postępowań egzekucyjnych,
 • postępowań układowych i upadłościowych,
 • ustalania podatków i innych opłat,
 • amortyzacji środków trwałych,
 • wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportu)
 • uzyskania rekompensat,
 • uzyskania odszkodowań (np. wywłaszczenie lub czasowe zajęcie nieruchomości, przeprowadzenie przez nieruchomość urządzeń technicznych)
 • odwołania się od urzędowych decyzji jednostki samorządowej dotyczących nieruchomości (np. naliczenie lub aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłat adiacenckich, renty planistycznej itp.)
 • określenia poniesionych nakładów,
 • sprawozdawczości finansowej,
 • restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Wyniki naszej pracy prezentujemy w formie operatów szacunkowych, ale także opinii o wartości nieruchomości, ekspertyz, raportów, analiz i innych.

Kryteria wyceny nieruchomości

Oprócz wyceny przedsiębiorstw świadczymy również usługi związane z wyceną nieruchomości. Specjalizujemy się w wycenach podzielonych wg następujących kryteriów:

Wg kryterium przedmiotu wyceny

 • gruntowezabudowane i niezabudowane, głównie specjalizujemy się w wycenach gruntów położonych nad złożami kopalin, gruntów przemysłowych oraz gruntów specjalnego przeznaczenia (grunty komunalne pod cmentarze, rolne w granicach administracyjnych miasta, pod stacje paliw, bazy, składy i magazyny oraz tereny specjalnych stref ekonomicznych),
 • budynkowe (budynki przemysłowe i poprzemysłowe podlegające rewitalizacji, budynki użyteczności publicznej takie jak ZOZ-y, budynki szpitalne, a także budynki mieszkalne, pensjonaty, budynki usługowo-biurowe i inne),
 • lokalowe,w tym lokale użytkowe rozmaitego przeznaczenia, a także lokale mieszkalne w sprawach spornych (podziały majątku, spadki, sprawy sądowe, etc.),
 • budowle i obiekty techniczne (specjalizujemy się w wycenach takich obiektów jak sieci elektroenergetyczne, megaukłady wodno-kanalizacyjne, sieci górniczych instalacji podziemnych oraz w wycenie obiektów nietypowych takich jak np. hałdy poeksploatacyjne, wyrobiska górnicze, maszty, obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej i inne).

Wg kryterium podmiotu wyceny

 • nieruchomości należące do Skarbu Państwa (budynki i obiekty banków np. NBP, BGK, mienie ANR, Agencji Rozwoju Przemysłu, w tym także udziały Spółek Skarbu Państwa
  w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych),
 • nieruchomości należące do jednostek samorządu terytorialnego, takie jak lokale i grunty komunalne, budynki i budowle stanowiące majątek gminny (drogi, mosty, stacje trafo, wieże ciśnień, wysypiska i inne),
 • nieruchomości należące do przedsiębiorstw, w tym grunty, budynki i budowle, jak również ich części składowe (np. złoża kopalin, sieci podziemne, ujęcia wód, i inne),
 • nieruchomości należące do osób fizycznych, wg zakresu jak powyżej.

Wg kryterium funkcjonalnego

 • nieruchomości komercyjne (np. biurowe, handlowo-usługowe),
 • nieruchomościprzemysłowe, o których wspomniano powyżej,
 • nieruchomości mieszkaniowe,
 • nieruchomości rolne/leśne (specjalizujemy się w wycenach gruntów objętych ochroną przyrodniczą np. parki narodowe, krajobrazowe, obszary NATURA 2000 i inne),
 • nieruchomości specjalne tzn. obiekty które zostały wybudowane w określonym celu i zmiana ich funkcji użytkowych jest trudna bądź niemożliwa w dającej się przewidzieć perspektywie (np. obiekty sportowe i rekreacyjne; budynki użyteczności publicznej czy miejsca kultu religijnego, wysypiska odpadów, lotniska i inne).

Rodzaje wartości nieruchomości

Jak już wspomniano wcześniej istotą każdej wyceny jest wskazanie określonego rodzaju wartości, która na wybrany dzień będzie najbardziej prawdopodobna i uzasadniona pod względem prawnym, technicznym, funkcjonalnym i ekonomicznym. Rodzaj wartości zależy od celu wyceny oraz uwarunkowań indywidualnych, wynikających z formy i zakresu pracy. W opracowaniach określamy najczęściej następujące rodzaje wartości:

 • wartość rynkową,
 • wartość odtworzeniową,
 • wartość godziwą,
 • wartość bankowo-hipoteczną,
 • wartość ubezpieczeniową,
 • wartość dla wymuszonej sprzedaży,
 • wartość indywidualną (inwestycyjną).

Na życzenie możemy także określić inny wskazany przez Państwa rodzaj wartości, odpowiadający celowi, do jakiego wycena będzie wykorzystana. Posiadamy doświadczenie w wycenie różnego rodzaju nieruchomości, od nieruchomości mieszkaniowych (działki, domy, lokale) przez nieruchomości komercyjne, po nieruchomości nietypowe (np. stacje paliw, ogrody działkowe, obiekty użyteczności publicznej czy kompleksy sportowo-rekreacyjne). Ponadto, posiadamy duże doświadczenie w wycenie kopalń. Specjalizujemy się głównie w wycenach nieruchomości nad złożami kopalin, wartości kopaliny w górotworze, obiektów przemysłowych, przedsiębiorstw, dokumentacji geologicznych, kosztów pozyskania koncesji i innych. Wykonujemy także wyceny na potrzeby banków. Współpracujemy z firmami deweloperskimi, podmiotami państwowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Wyceny trudne i skomplikowane nie są nam obce. Podejmiemy się każdego wyzwania.

Profesjonalna wycena nieruchomości nietypowychIndustri Wrocław.

Wyceny trudne i skomplikowane nie są nam obce. Podejmiemy się każdego wyzwania.

Oferta