Wyceny przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw – Industri Wrocław

Ustalenie rzeczywistej (najbardziej prawdopodobnej wartości przedsiębiorstwa na danych dzień) jest kluczowe z punktu widzenia podejmowania decyzji biznesowych – czy to w zakresie działalności inwestycyjnej, operacyjnej czy jakiejkolwiek innej. Dokładna analiza stanu przedsiębiorstwa przy wycenie pozwala nie tylko na ocenę pozycji rynkowej firmy i jej kapitalizacji, ale przynosi szereg dodatkowych informacji co do perspektyw jej rozwoju, zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz możliwości podjęcia działań zaradczych, pozwalających na uzyskanie dodatniej rentowności biznesowej.

Obsługa w zakresie wyceny przedsiębiorstw

W związku z powyższym oferujemy Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie wyceny przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz udziałów. Do każdej wyceny podchodzimy indywidualnie i ze szczególną starannością. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zespołowi specjalistów z wielu dziedzin jesteśmy w stanie profesjonalnie i rzetelnie zrealizować wycenę przedsiębiorstw działających w praktycznie każdej branży, niezależnie od wielkości lub etapu rozwoju.

 

Rodzaje wycen przedsiębiorstw

Szczególnie zajmujemy się wycenami:

 • przedsiębiorstw (akcji lub udziałów),
 • zorganizowanych części przedsiębiorstwa (ZCP),
 • praw do znaków towarowych (logo i inne),patentów, wartości firmy (goodwill),
 • aktywów trwałych i innych składników majątkowych (zapasy, towary itp.),

Wycen przedsiębiorstw dokonujemy zazwyczaj na okoliczność zawarcia transakcji kupna/sprzedaży akcji, udziałów, praw do znaku towarowego, nieruchomości czy majątku ruchomego) jak i wniesienia aportem wycenianego majątku do spółki. Niezależnie od powyższego czasem zachodzi konieczności wyceny aktywów trwałych lub przeszacowania ich wartości bilansowych na potrzeby sprawdzań finansowych lub wydzielenia części majątku w drodze przekształceń własnościowych, likwidacji lub łącznia części działalności podmiotów gospodarczych itp.

Do przeprowadzonych zmianach zachodzi zazwyczaj potrzeba określenia wartości nabytych/zbytych aktywów, które w istotny sposób mogą rzutować na dodatnie lub ujemne wyniki finansowe. W takich sytuacjach służymy pomocą o radą, szczególnie tam, gdzie wskutek dokonanych przeszacowań firma może uzyskać pożądane przepływy finansowe i uzyskać dodatnią rentowność. Nie bez znaczenia są też zagadnienia podatkowe, które wskutek poprawnie przeprowadzonej weryfikacji wartości aktywów, mogą korzystnie poprawić bilans przedsiębiorstwa.

Dokonanie rzetelnej wyceny przedsiębiorstwa jest również niezbędne w przypadku łączenia się podmiotów gospodarczych (ustalenie parytetu wymiany), ich przekształcenia (zmiana formy prawnej) jak również podziału lub wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Należy pamiętać, że po transakcji przedmiot wyceny zaczyna swoje „drugie życie” – aktywo będące przedmiotem transakcji jest zazwyczaj wprowadzane do ksiąg nabywcy po określonej wartości, która może mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe nabywającego je przedsiębiorstwa. W zależności od rodzaju aktywa może ono być amortyzowane lub podlegać obowiązkowi wykonywania corocznych testów weryfikujących czy nie nastąpiła trwała utrata wartości (ang. impairment of assets).

Z uwagi na rosnące znaczenie sprawozdawczości finansowej, jest niezwykle istotne aby w momencie wykonywania wyceny uwzględnić wszystkie aspekty z nią związane oraz przewidzieć w jaki sposób wyniki wyceny przełożą się na przyszłe wyniki finansowe, a w konsekwencji, na wartość przedsiębiorstwa dla jego właścicieli.

Niektóre aktywa, po spełnieniu określonych warunków, mogą znacząco przyczynić się do poprawy przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa, dzięki możliwym do zastosowania rozwiązaniom w zakresie optymalizacji podatkowej.

 

Cele wycen przedsiębiorstw

Istnieje wiele powodów wyceny przedsiębiorstwa. Do najczęstszych zaliczyć można te, które wiążą się ze zmianą struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, aczkolwiek znajomość wartości aktywów przedsiębiorstwa przydatna jest również w wielu innych sytuacjach gospodarczych. Wśród celów, dla jakich sporządzamy wyceny są m.in.:
 • transakcje kupna/sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa,
 • ustalenie wartości aportu wnoszonego do spółki kapitałowej / przedsięwzięcia,
 • wydzielenie części zorganizowanej przedsiębiorstwa w celu jego sprzedaży,
 • przekształceń prawnych przedsiębiorstw,
 • określenia wartości udziałów/ akcji przedsiębiorstwa w procesach jego sprzedaży,
 • podziału, likwidacji, sporów sądowych, przymusowych wykupów etc.
 • weryfikacja wartości aktywów trwałych i obrotowych,
 • określenia wartości firmy (tzw. goodwillu), znaków towarowych, wartości niematerialnych i prawnych
 • ustalenie podatku od spadku lub darowizny przedsiębiorstwa
 • kontrola wartości kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwo przez inwestora/udziałowca

Wycen przedsiębiorstw w Industri Wrocław dokonujemy z zachowaniem standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych PFSRM, Międzynarodowych Standardów Wyceny oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Dysponujemy praktycznym doświadczeniem szczególnie w zakresie szacowania wartości godziwej, o jakiej mowa w MSSF Nr 13, ogłoszonych dnia 12 maja 2011r. przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IRFS) oraz w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
Połączenie naszych doświadczeń z różnych dziedzin gospodarczych pozwala nam na realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów wyceny dowolnych aktywów przedsiębiorstwa.

 

Metody wyceny przedsiębiorstw

wycenie przedsiębiorstw stosowanych jest wiele metod. Nie wszystkie jednak można realnie zastosować w każdym przypadku. Właściwy dobór metod wymaga dokładnej analizy wycenianego przedsiębiorstwa w zakresie charakteru działalności, branży, wielkości majątku, jak również osiąganych wyników finansowych i realnych perspektyw rozwoju biznesu. Mając na uwadze powyższe czynniki, jak również cel wyceny i ewentualne specyficzne wymagania zleceniodawcy, dokonujemy w uzgodnieniu ze zleceniodawcą wyboru i przeprowadzamy wyceny stosując zwykle jednocześnie dwie metody, tak aby uzyskany wynik był jak najbardziej obiektywny i jak najbardziej odzwierciedlał rzeczywistą wartość wycenianej jednostki.

Metody majątkowe:

 • metoda aktywów netto
 • metoda skorygowanych aktywów netto
 • metoda wartości odtworzeniowej
 • metoda wartości likwidacyjnej

Metody dochodowe

 • metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)
 • metoda skorygowanej wartości bieżącej (APV)
 • metoda zdyskontowanych dywidend (DDM)
 • metoda zdyskontowanych zysków ekonomicznych (EVA/MVA)

Metody porównawcze

 • metoda transakcji porównywalnych
 • metoda mnożnikowa

Pozostałe metody:

 • metody mieszane
 • wycena z wykorzystaniem opcji realnych

Podobnie jak wycena firmy, tak wycena znaku towarowego może być przeprowadzona z zastosowaniem podejścia rynkowego, dochodowego lub kosztowego, przy wykorzystaniu kilku zróżnicowanych metod, m.in: metody porównawczej, metody zysku przypisanego do marki, metody licencyjnej. Wybór podejścia i zastosowanie danej metody jest zależne od wielu czynników. Bez względu na zastosowaną metodę, wycena marki zawsze przynosi znaczne korzyści dla jej właściciela. Wysoko wyceniony znak towarowy przekłada się na uświadomienie konsumentom jego wartości, co może skutkować wzrostem sprzedaży lub zwiększeniem marży dla wybranych produktów lub usług. Wycena marki jest istotnym działaniem jeszcze z jednego powodu. Oszacowanie realnej wartości znaku towarowego zazwyczaj przekłada się na bardziej efektywne planowanie nakładów na promocję oraz strategiczne zarządzanie marką.

Wyceny trudne i skomplikowane nie są nam obce. Podejmiemy się każdego wyzwania.

Oferta